Krótka ścią do Vi.

Tryb wprowadzania poleceń

:q – opuszczenie edytora
:q! – bezwarunkowe opuszczenie edytora
:x ,:x plik – wyjcie z edytora i zapis ,wyjcie z edytora i zapis do innego pliku
:w ,:w plik – zapis dokumentu ,zapis dokumentu do innego pliku
:e – otwarcie pliku do edycji
:e! – pominiecie wszystkich zmian od ostaniego zapisu do pliku
:help – wywołanie menu pomocy edytora

Poruszanie się po tekscie

h ,nh – w lewo ,w lewo o ‚n’ wierszy
k ,nk – w gór ,w górę o ‚n’ wierszy
j ,nj – w dół ,w dół o ‚n’ wierszy
l ,nl – w prawo ,w prawo o ‚n’ znaków
0 – przejcie na początek wiersza
$ – przejcie na koniec wiersza
Ctrl+w – 1/2 ekranu w górę
Ctrl+d – 1/2 ekranu w dół
Ctrl+B – cały ekran w górę
Ctrl+F – cały ekran w dół
nG – idź na wiersz o numerze ‚n’ ($G – ostatni wiersz)

Tryb edycji

. – powtarza ostatnią operację
u – anulowanie ostatniej operacji
i,a – wstawianie znaków przed ,za kursorem
I,A – wstawianie znaków na początku ,na końcu wiersza
0, O – wstawianie nowej linijki za ,przed kursorem
R – nadpisywanie tekstu
x,X – kasuje bieżący znak ,znak przed kursorem
dw ,ndw – kasuje słowo za kursorem ,’n’ słów
db ,ndb – kasuje słowo przed kursorem ,’n’ słów
dd ,ndd – kasuje cały wiersz ,’n’ wierszy
D ,d$ – kasuje wszystko od kursora do końca wiersza
d0 – kasuje wszystko od kursora do początku wiersza
r – zamiana bieżącego znaku na inny
yy ,nyy – kopiowanie wiersza ,kopiowanie ‚n’ wierszy
y0 – kopiowanie od początku wiersza do bieżącej pozycji kursora
y$ – kopiowanie od bieżącej pozycji kursora do koncza wiersza
p ,P – wklejanie tekstu przed ,za aktualnym wierszem
f ,F – wyszukiwanie znaku w od bieżącej pozycji kursora do końca ,początku wiersza
; – wyszukiwanie następnych takich samych znaków w wierszu
/ – wyszukiwanie wyrazu o podanym wzorcu od początku pliku
? – wyszukiwanie wyrazu o podanym wzorcu od konca pliku
n – wyszukiwanie następnych takich samych wyrazów w pliku
Napisano dnia: r.